Over Meerlanden

Meerlanden neemt in de regio actief het voortouw om te werken aan een duurzame en mooie leefomgeving, vandaag en morgen. We zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet. Daarnaast leveren we energie en warmte en zetten we ons actief in voor duurzaam beheer van de openbare ruimte. Onze klanten zijn gemeenten en hun bewoners, bedrijven en instellingen. Dagelijks zetten 500 medewerkers, inclusief zo’n 84 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zich in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte.

Onze strategie is gericht op het creëren en onderhouden van een duurzame en mooie leefomgeving. We werken dagelijks aan een wereld waarin we grondstoffen opnieuw gebruiken. Het is voor ons belangrijk én vanzelfsprekend zorgvuldig om te gaan met wat we hebben. We zijn pas tevreden als we in onze regio zó leven en ondernemen, dat het leefgebied schoon is, het afval netjes wordt ingezameld en wordt omgezet in nieuwe producten. Zo blijft de Meerlandenregio ook voor de volgende generaties een fijne plek.

Samen met onze klanten en samenwerkingspartners geven we invulling aan onze missie: ‘Samen Sneller Circulair’

Excellente Dienstverlener

Meerlanden is een dienstverlenende organisatie. Alle medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze klantgroepen: bewoners, gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven. We houden de openbare ruimte schoon en heel, en zamelen waardevolle grondstoffen in. Bij al die activiteiten streven we naar excellente dienstverlening.

Wij zijn in ons werk transparant en betrouwbaar, daardoor kunnen onze klanten altijd van ons op aan. We streven naar hoge klanttevredenheid tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dat realiseren we in hechte en soepele samenwerking met onze klanten. We helpen hen in de transitie naar een circulaire samenleving en ondersteunen hen bij bewonerscommunicatie en gebruiksvriendelijke manieren van het inzamelen van grondstoffen en het beheren van de openbare ruimte. We stellen onze medewerkers in staat uitstekend werk te leveren door hen te voorzien van de juiste kennis, vaardigheden, informatie, systemen en materieel.

Op deze manier brengen wij onze dienstverlening van goed naar excellent en komen wij tot een duurzame en mooie leefomgeving, ook voor toekomstige generaties.

Duurzame Grondstoffenregisseur

Wereldwijd groeit het besef dat we zuinig moeten zijn op onze grondstoffen. Het is een van de redenen waarom er op dit gebied veel geïnnoveerd wordt. De technieken worden steeds beter om alles wat we gebruiken nog eens te gebruiken (Re-use, Re-pair) of te transformeren tot een nieuwe grondstof (Re-cycle). Meerlanden loopt hierin voorop en zoekt de samenwerking met kennispartners om te blijven innoveren.

Als regionale dienstverlener kijken wij dus graag over de grenzen van de gemeenten heen en signaleren we kansen en oplossingen voor het hoogwaardig verwaarden van grondstoffen afkomstig uit huishoudens, bedrijven en de openbare ruimte. We optimaliseren hergebruik en recycling en besparen CO2. Wij adviseren onze klanten bij het vinden van waardevolle toepassingen voor de grondstoffen. Door het delen van ‘best practices’ sluiten wij zoveel mogelijk regionaal de materiaalkringlopen en brengen wij de circulaire samenleving in de Meerlandenregio dichterbij.

Excellente Bedrijfsvoering

In alles wat wij doen, streven we een excellente dienstverlening na. Daarom werken wij continu aan een efficiëntere bedrijfsvoering én een optimale dienstverlening aan gemeenten en andere klanten. Dat doen we onder meer door slimme toepassing van techniek en een focus op duurzaamheid. Maar het fundament onder onze organisatie en bedrijfsvoering zijn de vakkundigheid, inzet en betrokkenheid van onze medewerkers.

We volgen innovaties op de voet en implementeren ze waar mogelijk. Daarnaast trekken we samen op met diverse brancheorganisaties, zoals de NVRD (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) en de VA (Vereniging Afvalbedrijven) om initiatieven te agenderen ten voordele van onze gemeenten of andere klanten. Duurzame onkruidbeheersing is daar een mooi voorbeeld van.

Als Meerlanden vinden wij het belangrijk dat gemeenten voldoende invloed ervaren op het doel en de koers van Meerlanden. Gemeenten zijn immers niet alleen opdrachtgever, maar tegelijkertijd ook mede-eigenaar door het aandeelhouderschap.